Executive Directors

Mr. YAO Tongshan
Mr. WU Jianye
Mr. WANG Yuehua

Non-Executive Directors

Mr. SHAO Genhuo (Chairman)
Mr. WEN Yongping
Mr. SUN Qian

Independent Non-Executive Directors

Mr. FU Wenge
Mr. WANG Liyan
Mr. LI Xuan